Logopeda

W naszym Ośrodku prowadzone są zajęcia z terapii logopedycznej. Mogą z nich skorzystać uczniowie, którzy mają problemy z wymową, czytaniem, pisaniem i komunikowaniem się. Zajęcia prowadzone są indywidualnie. Każda terapia rozpoczyna się badaniem mowy, rozumienia, czytania i pisania. Na podstawie badania i diagnozy z niej wynikającej powstają indywidualne programy terapeutyczne.

Terapia prowadzona jest na trzech płaszczyznach:
I.       Terapia rozumienia mowy:
1)      rozwijanie rozumienia pojedynczych wyrazów, zdań, dłuższych tekstów, zagadek, przysłów i metafor, stosunków przestrzennych i czasowych,
2)      wzbogacanie zasobu słowno – pojęciowego.
II.    Terapia ekspresji mowy:
1)      usprawnianie słuchu (w tym słuchu fonematycznego), oddychania, fonacji oraz narządów artykulacyjnych,
2)      ćwiczenia poprawnej wymowy deformowanych głosek,
3)      wywoływanie brakujących głosek,
4)      doskonalenie i utrwalanie poprawnej wymowy,
5)      kształtowanie, rozwijanie i doskonalenie umiejętności czytania i pisania,
6)      rozwijanie mowy użytkowej i spontanicznej: komunikowanie własnych potrzeb, formułowanie próśb i życzeń (w ogólnie przyjętej normie społecznej), prowadzenie dialogu (rozmowy), formułowanie pytań i odpowiedzi, umiejętność opowiadania,
7)      korygowanie nieprawidłowych nawyków zachowania językowego – zwracanie uwagi na poprawność gramatyczną i semantyczną ( znaczeniową) wypowiedzi.
III.Rozwijanie i doskonalenie zaburzonych funkcji, które z mową mają bezpośredni lub pośredni związek: spostrzeganie, pamięć, uwaga, koordynacja wzrokowo – ruchowa, słuchowo – wzrokowo – ruchowa, orientacja przestrzenna, funkcje motoryczne i grafomotoryczne.
Zajęcia prowadzone są zarówno metodami i technikami ściśle logopedycznymi jak też wybranymi metodami lingwistycznymi i pedagogicznymi. Są to m.in.:
–        ćwiczenia logopedyczne,
–         pokaz i wyjaśnianie ułożenia narządów artykulacyjnych,
–         uczulanie miejsc artykulacji,
–         kontrola wzrokowa, dotykowa i czucia skórnego dłoni,
–         wykorzystywanie pewnych nieartykułowanych dźwięków lub czynności fizjologicznych organizmu do tworzenia nowych głosek,
–         wyszukiwanie słów kluczowych i rozpoczynanie od nich terapii,
–         ćwiczenia dykcyjne,
–        gesty umowne,
–         ćwiczenia rytmizujące i rytmiczne,
–         ćwiczenia słuchu muzycznego,
–         rozmowa,
–         gry i zabawy dydaktyczne,
–         logogry.
Uczniowie mają możliwość korzystania na zajęciach z multimedialnych programów komputerowych wspomagających proces uczenia się prawidłowej artykulacji zaburzonych głosek lub wywoływanie i utrwalanie brakujących, rozwijających spostrzeganie słuchowe, koordynację słuchowo -wzrokowo – ruchową, podnoszących sprawność językową oraz wspomagających terapię specyficznych zaburzeń rozwoju języka. Są to m. in : oprogramowanie do diagnozy i terapii logopedycznej z wyposażeniem pomocniczym „Logopedia”, „Zabawy słowem”cz. 1 i 2, „Logo obrazki”.
Każdy z uczniów uczestniczący w zajęciach może oczekiwać specjalistycznej pomocy logopedycznej, zrozumienia i indywidualnego podejścia do jego problemów związanych z mową i komunikowaniem się.
Share Button