Pedagog

W roku szkolnym 2018/2019 pedagodzy szkolni

zapraszają:

pedagog Lilla Szczerepa

Poniedziałek 8.30 – 14.30

Wtorek 8.00 – 12.00

Środa 11.00 – 16.00

Czwartek 7.30 – 12.30

Piątek 11.30 – 13.30

pedagog Iwona Wierzchowiak

Wtorek 10.30 – 15.30

Środa 8.00 – 11.00

Czwartek 11.30 – 14.30

Do zadań pedagoga należy w szczególności:

  1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
  2. Pomoc nauczycielom i wychowawcom w opracowaniu gromadzeniu informacji o uczniach;
  3. Określanie form i sposobów udzielania uczniom, wsparcia odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
  4. Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających  z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców, nauczycieli i wychowawców;
  5. Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli i wychowawców, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki;
  6. Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu;
  7. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
  8. Współpraca z instytucjami wspomagającymi proces edukacyjny;
  9. Prowadzenie zajęć z terapii pedagogicznej;
  10. Dbanie o przestrzeganie postanowień Konwencji o Prawach Dziecka.
Share Button